Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego [EKS-3]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na wniosek nauczyciela, wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu, wydanie decyzji w sprawie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub decyzji odmownej.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) – art. 9b ust. 1 pkt. 2, ust. 4 pkt. 2, ust. 6,
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późniejszymi zmianami ) - § 9 ust. 1,
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1575 z pózniejszymi zmianami ),
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 15 kwietni 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942 z późn. zm.).
 • 3. Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty
  Teczka zawierająca następujące dokumenty:

  1. Wniosek nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zawierający Nr ewidencyjny PESEL,  z uwagi na obowiązek wprowadzania przez Starostwo Powiatowe informacji     o uzyskanym stopniu awansu do bazy SIO na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 z pożn. zm.),
  2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
  4. Zaświadczenie  dyrektora o wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia stażu ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z realizacji tego planu,
  5. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  6. Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu.

  Wymienione w pkt 2-5 kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub z jego upoważnienia.
   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Uzależniony od terminu złożenia wniosku przez nauczyciela:

  1. Wniosek złożony do 30 czerwca – wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu lub odmownej do 31 sierpnia danego roku.
  2. Wniosek złożony do 31 października – wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu lub odmownej do 31 grudnia danego roku.

 • 6. Tryb odwoławczy

  W terminie 14 dni od otrzymania decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.
   

 • 7. Uwagi

  Wniosek o wszczęcie postępowania złożyć na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji Kultury i Sportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Bożena Mynarek 

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Bożena Mynarek - Z-ca Dyrektora Wydziału, tel.: 18 41-41-828, Pokój: 328

  Renata Mróz - Inspektor, tel.: 18 41-41-814, Pokój: 314

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00