Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu [KT-10]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Czynność administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 - tekst jednolity) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o dokonanie wpisu adnotacji,
  • dowód rejestracyjny pojazdu, 

  i odpowiednio w przypadkach:

  • zastaw rejestrowy na pojeździe:
   • - dla dokonania adnotacji wymagany jest aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego  jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów;
   • - celem wykreślenia adnotacji niezbędne jest okazanie prawomocnego postanowienia sądu o wygaśnięciu rejestru zastawów,
   • - dla wykreślenia adnotacji wymagany jest odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe lub pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.
  • hak, vat:
   • -wymagane jest zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;
  • LPG/CNG:
   • - dla dokonania adnotacji wymagany jest wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd o zasilania gazem, oraz faktura za montaż instalacji gazowej;
   • - dla wykreślenia adnotacji wymagane jest zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym potwierdzajace demontaż instalacji gazowej.

  Ponadto należy przedstawić: 

  • - ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,
  • - dowód osobisty,
  • - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  17,00 zł – dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Nie ma zastosowania.

 • 7. Uwagi

  Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.      Artur Andruszewski – Podinspektor

  2.      Małgorzata Berdychowska – Inspektor

  3.      Agnieszka Fiut – Podinspektor

  4.      Magdalena Gargula - Referent

  5.      Paulina Gniewek - Basiaga -  Referent

  6.      Piotr Grabias – Samodzielny Referent

  7.      Agnieszka Jasińska - Podinspektor

  8.      Monika Kipczak – Samodzielny Referent

  9.      Sylwia Kubisz - Referent

  10.   Dominika Maresz  – Specjalista

  11.   Karolina Motyka – Samodzielny Referent 

  12.   Renata Pałka – Samodzielny Referent

  13.   Beata Rakowska -  Podinspektor

  14.   Barbara Rdzawska - Inspektor

  15.   Jadwiga Rój – Inspektor

  16.   Barbara Soboń – Podinspektor

  17.   Przemysław Stelmach – Inspektor

  18.   Katarzyna Szymańska –  Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04