Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Wtórniki dokumentów/ znaków / naklejek / tablic rejestracyjnych [KT-12]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 74a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  - wypełniony wniosek o wydanie wtórników,
  - dowód wniesienia opłat oraz odpowiednio dla przypadków:

  1. utrata dowodu rejestracyjnego:
   • zniszczony dowód rejestracyjny lub stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia dowodu rejestracyjnego,
   • jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z systemu CEP, należy przedłożyć aktualny odpis tego badania z rejestru badań technicznych pojazdów, a w przypadku jego braku konieczna jest czasowa rejestracja pojazdu celem przeprowadzenia badania technicznego – należy wówczas złożyć do depozytu tablice rejestracyjne oraz dokonać stosownych opłat
  2. utrata pozwolenia czasowego:
   • zniszczone pozwolenie czasowe lub stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia pozwolenia czasowego,
  3. zniszczenie znaków legalizacyjnych:
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • tablice rejestracyjne,
   • stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia znaków legalizacyjnych,
  4. utrata tablic rejestracyjnych pojazdu:
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • zniszczoną tablicę rejestracyjną, pozostałą niezniszczoną tablicę lub  stosowne oświadczenie dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia tablicy rejestracyjnej,

  W chwili złożenia podania i odbioru dokumentów/tablic należy przedstawić:

  - ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,

  - dowód osobisty,

  - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  • 54,00 zł - dowód rejestracyjny,
  • 18,50 zł - pozwolenie czasowe,
  • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
  • 80,00 z - tablice rejestracyjne na samochód - 2 szt.,
  • 40,00 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę - 1 szt.,
  • 40,00 zł - tablice rejestracyjne na motocykl, ciągnik rolniczy - 1 szt.,
  • 30,00 zł - tablice rejestracyjne na motorower - 1 szt.,
  • 1000,00 zł - tablice indywidualne - 2 szt.,
  • 17,00 zł – dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  W dniu złożenia podania w przypadkach: utraty karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego wydawane jest pozwolenie czasowe.

  Dla podań o wydanie wtórników tablic rejestracyjnych złożonych i przyjętych w Wydziale Komunikacji i Transportu  przed godziną 12:00, odbiór wtórników tablic rejestracyjnych będzie możliwy w kolejnym dniu roboczym do godz. 15:00.

  Do miesiąca czasu PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i dostarczy dokumenty do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl.

  Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy:

  - zwrócić pozwolenie czasowe,

  - okazać ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,

  - okazać dowód osobisty.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.      Artur Andruszewski – Podinspektor

  2.      Małgorzata Berdychowska – Inspektor

  3.      Agnieszka Fiut – Podinspektor

  4.      Magdalena Gargula - Referent

  5.      Paulina Gniewek - Basiaga -  Referent

  6.      Piotr Grabias – Samodzielny Referent

  7.      Agnieszka Jasińska - Podinspektor

  8.      Monika Kipczak – Samodzielny Referent

  9.      Sylwia Kubisz - Referent

  10.   Dominika Maresz  – Specjalista

  11.   Karolina Motyka – Samodzielny Referent 

  12.   Renata Pałka – Samodzielny Referent

  13.   Beata Rakowska -  Podinspektor

  14.   Barbara Rdzawska - Inspektor

  15.   Jadwiga Rój – Inspektor

  16.   Barbara Soboń – Podinspektor

  17.   Przemysław Stelmach – Inspektor

  18.   Katarzyna Szymańska –  Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00