Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Wtórniki dokumentów/ znaków / naklejek / tablic rejestracyjnych [KT-12]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 - tekst jednolity) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  - wypełniony wniosek o wydanie wtórników,
  - dowód wniesienia opłat oraz odpowiednio dla przypadków:

  1. utrata dowodu rejestracyjnego:
   • karta pojazdu, o ile była wydana,
   • zniszczony dowód rejestracyjny lub stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia dowodu rejestracyjnego,
   • jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z systemu CEP, należy przedłożyć aktualny odpis tego badania z rejestru badań technicznych pojazdów, a w przypadku jego braku konieczna jest czasowa rejestracja pojazdu celem przeprowadzenia badania technicznego – należy wówczas złożyć do depozytu tablice rejestracyjne oraz dokonać stosownych opłat
  2. utrata pozwolenia czasowego:
   •   karta pojazdu, o ile była wydana,
   • zniszczone pozwolenie czasowe lub stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia pozwolenia czasowego,
  3. zniszczenie znaków legalizacyjnych:
   • karta pojazdu, o ile była wydana,
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • tablice rejestracyjne,
   • stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia znaków legalizacyjnych,
  4. zniszczenie nalepki kontrolnej:
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • karta pojazdu, o ile była wydana
   • zniszczoną nalepkę kontrolną lub stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia naklejki kontrolnej,
  5. utrata karty pojazdu:
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • zniszczoną kartę pojazdu lub stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia karty pojazdu,
  6. utrata tablic rejestracyjnych pojazdu:
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • karta pojazdu, o ile była wydana,
   • zniszczoną tablicę rejestracyjną, pozostałą niezniszczoną tablicę lub  stosowne oświadczenie dotyczące utraty lub całkowitego zniszczenia tablicy rejestracyjnej,

  W chwili złożenia podania i odbioru dokumentów/tablic należy przedstawić:

  - ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,

  - dowód osobisty,

  - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  • 54,00 zł - dowód rejestracyjny,
  • 18,50 zł - pozwolenie czasowe,
  • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
  • 18,50 zł - nalepka kontrolna,
  • 75,00 zł - karta pojazdu,
  • 80,00 z - tablice rejestracyjne na samochód - 2 szt.,
  • 40,00 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę - 1 szt.,
  • 40,00 zł - tablice rejestracyjne na motocykl, ciągnik rolniczy - 1 szt.,
  • 30,00 zł - tablice rejestracyjne na motorower - 1 szt.,
  • 1000,00 zł - tablice indywidualne - 2 szt.,
  • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
  • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,
  • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej,
  • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu.
  • 17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  W dniu złożenia podania w przypadkach: utraty karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego wydawane jest pozwolenie czasowe.

  Dla podań o wydanie wtórników tablic rejestracyjnych złożonych i przyjętych w Wydziale Komunikacji i Transportu  przed godziną 12:00, odbiór wtórników tablic rejestracyjnych będzie możliwy w kolejnym dniu roboczym do godz. 15:00.

  Do miesiąca czasu PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i dostarczy dokumenty do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl.

  Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy:

  - zwrócić pozwolenie czasowe,

  - okazać ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,

  - okazać dowód osobisty.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Barbara RDZAWSKA – Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
  2. Artur ANDRUSZEWSKI – Specjalista
  3. Halina ANIOŁ – Inspektor
  4. Małgorzata BERDYCHOWSKA – Inspektor
  5. Agnieszka FIUT – Specjalista
  6. Halina GUCWA – Inspektor
  7. Dominika JĘDRUSIK – Samodzielny Referent
  8. Aneta KIEŁBASA– Referent
  9. Lidia OGORZAŁEK – Podinspektor
  10. Cecylia POTONIEC – Podinspektor
  11. Beata RAKOWSKA– Specjalista
  12. Jadwiga RÓJ – Inspektor
  13. Barbara SOBOŃ – Specjalista
  14. Przemysław STELMACH – Podinspektor
  15. Stanisława ZIAJA – Inspektor
  16. Renata NAJDUCH – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13