Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych / pozwoleń czasowych [KT-13]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Czynność administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 132 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

   

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu,
  • pokwitowanie o zatrzymaniu pozwolenia czasowego/dowodu rejestracyjnego,
  • zaświadczenie z dodatkowego lub/i okresowego badania technicznego (oryginał).
    

  W chwili złożenia podania i odbioru dokumentów przedstawić:

  • ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Nie ma zastosowania.

 • 7. Uwagi

  Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.
  Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) może doknać również jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań technicznych po przewrowadzeniu badnia technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Artur Andruszewski – Podinspektor
  2. Małgorzata Berdychowska – Inspektor
  3. Agnieszka Fiut – Podinspektor
  4. Magdalena Gargula - Referent
  5. Paulina Gniewek - Basiaga - Młodszy Referent
  6. Halina Gucwa – Inspektor
  7. Agnieszka Jasińska - Samodzielny Referent 
  8. Monika Kipczak - Referent
  9. Sylwia Kubisz - Referent
  10. Dominika Maresz  – Samodzielny Referent
  11. Karolina Motyka - Referent 
  12. Renata Najduch - Referent
  13. Cecylia Potoniec – Podinspektor
  14. Beata Rakowska -  Specjalista
  15. Barbara Rdzawska - Inspektor
  16. Jadwiga Rój – Inspektor
  17. Barbara Soboń – Podinspektor
  18. Przemysław Stelmach – Inspektor
  19. Katarzyna Szymańska – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22