Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Wyrejestrowanie pojazdu [KT-14]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzadzenia wykonawcze. 

 • 3. Wymagane dokumenty:

  - wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, dowód wniesienia opłat oraz odpowiednio w przypadkach:

  1. demontażu pojazdu (kasacji):
  • zaświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
  • oryginał dowodu własności pojazdu, o ile nastąpiła zmiana własności pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, o ile była wydana,
  1. kradzieży pojazdu:
  • zaświadczenie Policji o zgłoszeniu faktu kradzieży bądź stosowne postanowienia dotyczące prowadzonego postępowania,
  • oryginał dowodu własności pojazdu, o ile nastąpiła zmiana własności pojazdu,
  • dowód rejestracyjny, o ile nie został utracony,
  • karta pojazdu, o ile była wydana,
  • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną
  1. wywozu pojazdu z kraju:
  •  zaświadczenie o zarejestrowaniu pojazdu za granicą lub dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
  • oświadczenie,
  • dowód rejestracyjny, o ile nie został przekazany nabywcy,
  • karta pojazdu, o ile była wydana i o ile nie została przekazana nabywcy,
  1. trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu:
  • zaświadczenie o utracie posiadania pojazdu (np. w wyniku pożaru, klęski żywiołowej, itp.),
  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty na rzecz gminy z tytułu ochrony środowiska,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, o ile była wydana.

  W chwili wniesienia podania należy złożyć dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, o ile nie nastąpiła ich utrata lub przekazanie.

  Ponadto należy przedstawić:

  - ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,

  - dowód osobisty,

  - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

     10,00 zł – za wydanie decyzji
      17,00 zł - doddatkowa opłata w przypadku działkania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek
   
 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Artur Andruszewski – Podinspektor
  2. Małgorzata Berdychowska – Inspektor
  3. Agnieszka Fiut – Podinspektor
  4. Magdalena Gargula - Referent
  5. Paulina Gniewek - Basiaga - Młodszy Referent
  6. Halina Gucwa – Inspektor
  7. Agnieszka Jasińska - Samodzielny Referent
  8. Monika Kipczak - Referent
  9. Sylwia Kubisz - Referent
  10. Dominika Maresz  – Samodzielny Referent
  11. Karolina Motyka - Referent 
  12. Renata Najduch - Referent
  13. Cecylia Potoniec – Podinspektor
  14. Beata Rakowska -  Specjalista
  15. Barbara Rdzawska - Inspektor
  16. Jadwiga Rój – Inspektor
  17. Barbara Soboń – Podinspektor
  18. Przemysław Stelmach – Inspektor
  19. Katarzyna Szymańska – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22