Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Czasowe wycofanie z ruchu pojazdu [KT-15]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 - tekst jednolity) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, o ile była wydana,
  •  tablice rejestracyjne pojazdu,
  • dowód wniesienia opłat.

  Ponadto należy przedstawić:

  • ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  • 80,00 zł – za wycofanie pojazdu na okres 2 miesięcy,   
  • 4,00 zł za każdy miesiąc - za wycofanie pojazdu od 3 do 12 miesiąca,  
  •   2,00 zł za każdy miesiąc – za wycofanie od 13 do 24 miesiąca,   
  • 0,25 zł za każdy miesiąc – za wycofanie od 25 do 48 miesiąca.
  •  17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.

  Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają:

  - samochody ciążarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,

  - ciągniki samochodowe - pojazdy specjalne,

  - autobusy.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Barbara Rdzawska – Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
  2. Artur ANDRUSZEWSKI – Specjalista
  3. Halina ANIOŁ – Inspektor
  4. Małgorzata BERDYCHOWSKA – Inspektor
  5. Agnieszka FIUT – Specjalista
  6. Halina GUCWA – Inspektor
  7. Dominika JĘDRUSIK – Samodzielny Referent
  8. Aneta KIEŁBASA– Referent
  9. Lidia OGORZAŁEK – Podinspektor
  10. Cecylia POTONIEC – Podinspektor
  11. Beata RAKOWSKA– Specjalista
  12. Jadwiga RÓJ – Inspektor
  13. Barbara SOBOŃ – Specjalista
  14. Przemysław STELMACH – Podinspektor
  15. Stanisława ZIAJA – Inspektor
  16. Renata NAJDUCH– Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13