Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Czasowe wycofanie z ruchu pojazdu [KT-15]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
  • dowód rejestracyjny,
  •  tablice rejestracyjne pojazdu,
  • dowód wniesienia opłat.

  Ponadto należy przedstawić:

  • ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
  • oświadczenie, że samochód osobowy wymaga naprawy w związku z uszkodzeniem elementów nośnych konstrukcji 
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  • 80,00 zł – za wycofanie samochodu ciężarowego, przyczepy, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu - na kores 2 miesięcy lub wycofanie samochodu osobowego na okres 3 miesięcy,   
  • 4,00 zł za każdy miesiąc - za wycofanie pojazdu do 12 miesiąca,  
  •   2,00 zł za każdy miesiąc – za wycofanie od 13 do 24 miesiąca,   
  • 0,25 zł za każdy miesiąc – za wycofanie od 25 do 48 miesiąca.
  •  17,00 zł – dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.

  Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają:

  - samochody ciążarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,

  - ciągniki samochodowe - pojazdy specjalne,

  - autobusy

  - samochody osobowe, które wymagają naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek - Dyrektor
  Piotr Cebula – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.      Artur Andruszewski – Podinspektor

  2.      Małgorzata Berdychowska – Inspektor

  3.      Agnieszka Fiut – Podinspektor

  4.      Magdalena Gargula - Referent

  5.      Paulina Gniewek - Basiaga -  Referent

  6.      Piotr Grabias – Samodzielny Referent

  7.      Agnieszka Jasińska - Podinspektor

  8.      Monika Kipczak – Samodzielny Referent

  9.      Sylwia Kubisz - Referent

  10.   Dominika Maresz  – Specjalista

  11.   Karolina Motyka – Samodzielny Referent 

  12.   Renata Pałka – Samodzielny Referent

  13.   Beata Rakowska -  Podinspektor

  14.   Barbara Rdzawska - Inspektor

  15.   Jadwiga Rój – Inspektor

  16.   Barbara Soboń – Podinspektor

  17.   Przemysław Stelmach – Inspektor

  18.   Katarzyna Szymańska –  Referent

   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04