Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Wpis do ewidencji placówki niepublicznej [EKS-5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek osoby fizycznej lub prawnej dokonanie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3-8, w związku z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późniejszymi zmianami), wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 168 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późniejszymi zmianami).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do ewidencji placówki niepublicznej;
  2. Statut placówki – opracowany zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późniejszymi zmianami);
  3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (wykształcenie, kierunek studiów, dodatkowe kwalifikacje w tym pedagogiczne, nauczany przedmiot);
  4. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem, w którym będzie prowadzona szkoła (umowa najmu, użyczenia, akt własności);
  5. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizację zadań statutowych;
  6. Pozytywna opinia właściwego państwowego terenowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające, że obiekt wskazany jako miejsce prowadzenia szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniając wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
  7. Pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  8. Dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
  9. Na zasadzie dobrowolności osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia do ewidencji placówek niepublicznych może złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 168 ust. 4a ustawy z dnia   14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłaty

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku o wpis do ewidencji

 • 6. Tryb odwoławczy

  Małopolski Kurator Oświaty, 31-153 Kraków, ul. Szlak 73, za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Bożena Mynarek

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Mróz - Inspektor, tel.: 18 41-41-814, Pokój: 314

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04