Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych [ORL-23]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 181,183,201,202 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek winien spełniać wymogi art. 208 i art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1)       Opłata rejestracyjna – wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. Wysokość opłaty rejestracyjnej obliczana jest wg wzoru podanego w § 1 ust 1 ww. rozporządzenia.

  2)      Opłata skarbowa 2011 złotych - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 506 złotych - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  6 miesięcy

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Wodnej

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Marta Wiatr – Inspektor, tel. 18 41-41-638
  2. Teresa Fałowska  – Inspektor, tel. 18 41-41-635
  3. Renata Gieniec – Podinspektor, tel. 18 41-41-617

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04