Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów [ORL-24]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 180 pkt.3, art180 a, 181 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 183 ust. 1 i art.378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek odpowiadający wymogom art. 184 Prawo ochrony środowiska.
  Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

  • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnias 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art.43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
  • postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej,zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: 

  a) za przestępstwa przeciwko środowisku, 
  b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ;

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 2011 złotych - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 506 złotych - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41-41-635

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00