Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Nadanie nowych numerów identyfikacyjnych pojazdu [KT-17]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 - tekst jednolity) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • - wypełnione podanie o wydanie zgody na nadanie i nabicie nowych numerów nadwozia w pojeździe, dowód wniesienia opłat.

   

  Odpowiednio w przypadkach:

  1.   pojazdu konstrukcji własnej:
  •  oświadczenie właściciela w przedmiocie prawa własności,
    
  1.  wymiany ramy/podwozia na ramę/podwozie bez numeracji fabrycznej:
  • dokument własności ramy/podwozia,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, o ile była wydana,
  • tablice rejestracyjne pojazdu,
    
  1. odzyskanego po kradzieży pojazdy, w którym zatarto numer identyfikacyjny:
  •  dokument potwierdzający odzyskanie i przekazanie pojazdu na rzecz właściciela,
  • dowód rejestracyjny, o ile nie został utracony,
  • karta pojazdu, o ile była wydana,
  • tablice rejestracyjne pojazdu, o ile odzyskano,
    
  1. nabytego w wyniku przepadku na rzecz Skarbu Państwa pojazdu z zatartym numerem identyfikacyjnym:
  • dokument własności,
  • dokument potwierdzający zniszczenie/zatarcie numeru identyfikacyjnego,
  • dowód rejestracyjny, o ile nie został utracony,
  • karta pojazdu, o ile była wydana,
  • tablice rejestracyjne pojazdu,
    
  1.  uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu o ustalaniu prawa własności do pojazdu z zatartym numerem identyfikacyjnym:
  • orzeczenie sądu,
  • dokument potwierdzający zniszczenie/zatarcie numeru identyfikacyjnego,
  • dowód rejestracyjny, o ile został wydany,
  • karta pojazdu, o ile była wydana,
  • tablice rejestracyjne pojazdu, o ile były wydane,
    
  1.   korozji/zniszczenia/wymiany elementu z numerem identyfikacyjnym:
  •   opinia rzeczoznawcy,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, o ile była wydana,
  • tablice rejestracyjne pojazdu.

   

  Ponadto należy przedstawić: 

  • - ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,
  • - dowód osobisty,
  • - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  10,00 zł – za wydanie zgody na nabicie numerów,
  10,00 zł – za wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
  17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Decyzja administracyjna.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Barbara RDZAWSKA – Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
  2. Artur ANDRUSZEWSKI – Specjalista
  3. Halina ANIOŁ – Inspektor
  4. Małgorzata BERDYCHOWSKA – Inspektor
  5. Agnieszka FIUT – Specjalista
  6. Halina GUCWA – Inspektor
  7. Dominika JĘDRUSIK – Samodzielny Referent
  8. Aneta KIEŁBASA– Referent
  9. Lidia OGORZAŁEK – Podinspektor
  10. Cecylia POTONIEC – Podinspektor
  11. Beata RAKOWSKA– Specjalista
  12. Jadwiga RÓJ – Inspektor
  13. Barbara SOBOŃ – Specjalista
  14. Przemysław STELMACH – Podinspektor
  15. Stanisława ZIAJA – Inspektor
  16. Renata NAJDUCH – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13