Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Geologia

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz ich zmian w formie dodatku [ORL-26]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych/dodatek do projektu

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  • art. 80 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 80a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1131);

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz.1696);
  •Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2015 r., poz. 964).

 • 3. Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (dodatku do projektu) zawierający informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

  • Załączniki:

  - 2 egzemplarze projektu robót geologicznych opracowanego przez uprawnionego geologa,

  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa w wysokości 10 zł – od wydania decyzji, zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.z 2016, poz. 1827) na konto Urzędu Miasta Nowego Sącz Nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 lub bezpośrednio w kasie tut. Urzędu.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 • 7. Uwagi

  1) *Dotyczy projektu robót geologicznych oraz jego zmian (w formie dodatku), w sprawach dotyczących:

  - złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

  - ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

  - badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

  - odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

  - warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

  2) Nie dotyczy wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Wieloosobowe stanowisko ds. Geologii

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy, tel. (18) 41-41-620, llichon@nowosadecki.pl
  2. Agnieszka Pietrzak – Referent, tel. (18) 41-41-619, apietrzak@nowosadecki.pl
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22