Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy [KT-22]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 

 • 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy złożony osobiście (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej),
  - kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość 
  oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, 
  tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; 
  w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz 511 z późn. zm); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją 
  w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez
    lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami,
  - orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest
    ono wymagane,
  - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  - kserokopia prawa jazdy (przy rozszerzeniu uprawnień o dodatkową kategorię),
  - kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na
    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy – 
  w  przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy przez cudzoziemca,
  - dowód osobisty,
  - dowód wpłaty,
  - upoważnienie do odbioru w przypadku działania przez pełnomocnika.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  100,00 zł – za wydanie prawa jazdy

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  przewidywany czas na realizację usługi 10 dni roboczych.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Po zdanym egzaminie państwowym należy dokonać opłaty za wydanie prawa jazdy.

  PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje prawo jazdy i dostarczy dokument do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl.

   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kocemba - Kierownik Referatu
  2. Barbara Kantor - Inspektor
  3. Katarzyna Wiktor - Samodzielny Referent
  4. Ewa Wojnarowska-Wacławik - Samodzielny Referent
  5. Joanna Kościółek - Referent 
  6. Karolina Gargas - Samodzielny Referent              

  Tel: 18 41 41 607 lub 608 

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48