Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Wydanie wtórnika prawa jazdy - utrata, zniszczenie [KT-23]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.), 
  § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.)
   

 • 3. Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy składa osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:
  -     wypełniony wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej),
  -    kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość 
  oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, 
  tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; 
  w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz 511 z późn. zm); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją 
  w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  –    oświadczenie o utracie dokumentu (dostępny w pok. 108),
  –    zwrot zniszczonego dokumentu,
  -   dowód osobisty,
  –    dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
  –    upoważnienie do odbioru w przypadku działania przez pełnomocnika .

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  100,00 zł – za wydanie prawa jazdy
  0,50 zł – opłata ewidencyjna
   

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  10 dni.
  W przypadku wtórnika prawa jazdy wydanego przez inny urząd do 30 dni.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Należy zgłosić się do urzędu z dowodem osobistym celem weryfikacji danych osobowych.
  Opłatę można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem.

  PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje prawo jazdy i dostarczy dokument do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl.

  Przy odbiorze prawa jazdy należy:
  - okazać dowód osobisty,
  - zwrócić do unieważnienia poprzedni dokument prawa jazdy.

   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek
  Piotr Cebula

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta – kierownik referatu, 
  2. Barbara Kantor - Inspektor,
  3. Renata Gieniec - Referent,
  4. Jolanta Strojny - Młodszy referent,
  5. Katarzyna Wiktor - Referent,
  6. Ewa Wojnarowska - Wacławik - Referent

  Tel. kontaktowy:  18 41 41 607 lub 608 

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13