Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres do jednego roku [KT-25]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 102 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy składa osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:
  - wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie
    internetowej),
  - dowód wpłaty,
  - dowód osobisty.

 • 4. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   

 • 5. Uwagi

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny jego zatrzymania.

 • 6. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 7. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kocemba - Kierownik Referatu
  2. Barbara Kantor - Inspektor
  3. Katarzyna Wiktor - Samodzielny Referent
  4. Ewa Wojnarowska-Wacławik - Samodzielny Referent
  5. Joanna Kościółek - Referent 
  6. Karolina Gargas - Samodzielny Referent

  Tel. kontaktowy: 18 41 41 607 lub 608 

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00