Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej jednego roku [KT-26]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  z 2019 r., poz. 3art. 102 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.41 z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy składa osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:
  - wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie
    internetowej),
  - kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość 
  oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; 
  w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz 511 z późn. zm); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją 
  w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami,  o ile jest ono wymagane,
  - orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
  - dowód wpłaty,
  - dowód osobisty.

 • 4. Maksymalny termin wykonania usługi

  Zwrot dokumentu prawa jazdy bez zbędnej zwłoki, a w przypadku gdy zwrot zatrzymanego prawa jazdy wiąże się 
  z koniecznością zamówienia nowego dokumentu okres oczekiwania od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego prawa jazdy (10 dni) w przypadku kiedy prawo jazdy zostało wydane przez inny organ do 30 dni.

 • 5. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 6. Uwagi

  W przypadku prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej jednego roku po ustaniu przyczyny zatrzymania osoba zgłasza się do urzędu po profil na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu kontrolnego według określonych w profilu kategorii prawa jazdy następuje wydanie dokumentu.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kocemba - Kierownik Referatu
  2. Barbara Kantor - Inspektor
  3. Katarzyna Wiktor - Samodzielny Referent
  4. Ewa Wojnarowska-Wacławik - Samodzielny Referent
  5. Joanna Kościółek - Referent 
  6. Karolina Gargas - Samodzielny Referent 

  Tel. kontaktowy: 18  41 41 607 lub 608 

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00