Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Geologia

Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu. [ORL-36]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Umożliwienie nieodpłatnego zapoznania się ze zgromadzoną w Powiatowym Archiwum Geologicznym informacją geologiczną poprzez:

  1) wgląd – bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych,

  2) udostępnienie – wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  • art. 98 ust. 1, art. 100 ust. 1 i art. 207 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, Prawo geologiczne i górnicze 

  • §9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej (wgląd lub udostępnienie), zawierający dane określone w art.11, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej:

  1. dane zainteresowanego podmiotu,
  2. nazwę dokumentu, którego dotyczy wniosek,
  3. sposób udostępnienia informacji geologicznej,
  4. cel wykorzystania informacji geologicznej.

  W przypadku, gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu to prawo przysługuje.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Osoba korzystająca z informacji geologicznej nieodpłatnie, ponosi ewentualne koszty związane z wykonaniem kopii dokumentów przez pracowników urzędu.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Do 1 miesiąca.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne z wyjątkiem korzystania z informacji w celu wykonywania działalności w zakresie:

  1. wydobywania kopalin ze złóż,
  2. poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, 
  3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  4. w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,

  oraz korzystanie z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych: 

  1. dotyczących kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, Prawo geologiczne i górnicze, 
  2. z otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża lub wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju, 
  3. stanowiących wyniki pomiarów geofizycznych.
 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

  Wieloosobowe stanowisko ds. Geologii

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy , tel. (18) 41-41-620, llichon@nowosadecki.pl
  2. Agnieszka Górska –  Samodzielny Referent, tel. (18) 41-41-620 , apietrzak@nowosadecki.pl

   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48