Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Geologia

Przyjmowanie informacji od przedsiębiorców o wielkości wydobycia i wniesionych opłatach eksploatacyjnych [ORL-40]

 • 1. Forma wykonania usługi

  • Sprawdzenie prawidłowości i terminowości wniesienia opłaty eksploatacyjnej,

  • Wydanie decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych informacjach.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 2 i art. 138 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, Prawo geologiczne i górnicze;

 • 3. Wymagane dokumenty

  Złożenie informacji o wielkości wydobycia i kopii dowodów dokonanych wpłat zgodnie z art. 137 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej informacji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  - Wzór druku służący przedstawieniu powyższej informacji został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lutego  2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i i górniczego

  - Minister właściwy do spraw środowiska corocznie ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki opłat obowiązujące na następny rok kalendarzowy.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Wieloosobowe stanowisko ds. Geologii

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy, tel. (18)  41-41-620, e-mail: llichon@nowosadecki.pl
  2. Agnieszka Górska – Samodzielny Referent, tel. (18)  41-41-620, e-mail: apietrzak@nowosadecki.pl

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48