Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Kultura i Sport

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Nowosądeckiego [EKS-7]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek Komitetu Założycielskiego dokonanie wpisu do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ich związków Starosty Nowosądeckiego. Wydanie decyzji potwierdzającej wpis.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz .U. z 2016 r . poz 176 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2016 r poz. 23 z poźń. zm.) i art. 36 ust.1 ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1393 z późn. zm. ) .

 • 3. Wymagane dokumenty

  1.Wniosek o dokonaniu wpisu do rejestrację,
  2. Statut stowarzyszenia – opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1393 z późn. zm. ) .
  3. Listę założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis założycieli
  4. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego
  6. Informacje o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Bez opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku o wpis do rejestru

 • 6. Tryb odwoławczy

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Teresa Rogowska - Inspektor, tel.: 18 41-41-813, pokój: 313

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09