Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie[ORL-46]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Informacja

  Decyzja – w przypadku odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2016 r. , poz.353, z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  wniosek, np. wg załączonego wzoru

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 NR 215, poz. 1415)

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji – odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Bogumił Donabidowicz – Inspektor, tel. 18 41 41 635
  2. Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41 41 635
  3. Wiesława Pasieka – Inspektor, tel. 18 41 41 617
  4. Marta Wiatr – Inspektor, tel. 18 41 41 638
  5. Elżbieta Skirzyńska – Inspektor, tel. 18 41 41 616
  6. Magdalena Serafin – Inspektor, tel.18 41 41 616
  7. Stanisław Ryba – Kierownik Referatu, tel. 18 41 41 615 Beata
  8. Janur-Sromek – Podinspektor, tel. 18 41 41 620
  9. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy  tel. 18 41 41 620
  10. Agnieszka Pietrzak – Referent tel. 18 41 41 619

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-09 | 15:07