Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie[ORL-46]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Udostępnienie informacji w formie określonej we wniosku

  Decyzja – w przypadku odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  -art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury wraz z określeniem:

  - podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

  - danych teleadresowych wnioskodawcy,

  - przedmiotu wniosku,

  - sposobu lub formy udostępnienia informacji.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

  Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

  Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

  Opłaty nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

  Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

  • za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów 5,00 zł

  • za informację wymagającą wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów 0,50 zł x ilość dodatkowych stron

  • za sporządzenie kopii dokumentów lub danych (w formie wydruku lub kserokopii) w formacie 210 mm × 297 mm (A4):

  • za stronę kopii czarno-białej 0,15 zł

  • za stronę kopii kolorowej 1,50 zł.

  • za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 297 mm × 420 mm (A3):

  • za stronę kopii czarno - białej 0,30 zł

  • za stronę kopii kolorowej 3,00 zł

  • za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 420 mm × 594 mm (A2):

  • za stronę kopii czarno-białej 0,60 zł,

  • za stronę kopii kolorowej 6,00 zł.

  • za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 594 mm × 841 mm (A1):

  • za stronę kopii czarno-białej 1,20 zł,

  • za stronę kopii kolorowej 12,00 zł.

  • za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 841 mm × 1189 mm (A0):

  • za stronę kopii czarno-białej 2,40 zł,

  • za stronę kopii kolorowej 24,00 zł.

  • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formie elektronicznej

  • płyta CD lub DVD opłata nie wyższa niż 1,50 zł

  • inny nośnik opłata równa kosztowi zakupu nośnika (po uzyskaniu zgody wnioskującego)

  • Za skanowanie dokumentów 0,10 zł za każdą stronę

  • Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33 (na parterze) lub na konto Urzędu Miasta w Nowym Sączu na rachunek nr: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

  Opłatę za udostępnienie informacji o środowisku, po jej ustaleniu przez organ uiszcza się w terminie 14 dni w w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33 (na parterze) przy odbiorze przesyłki lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr: 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji – odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

   

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41 41 635
  2. Renata Gieniec – Podinspektor, tel. 18 41 41 617
  3. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy  tel. 18 41 41 620
  4. Beata Janur-Sromek – Inspektor, tel. 18 41 41 615
  5. Agnieszka Górska – Samodzielny Referent tel. 18 41 41 620
  6. Karolina Rodak – Podinspektor, tel. 18 41 41 616 
  7. Marta Wiatr – Inspektor, tel. 18 41 41 638
  8. Magdalena Pękala - Młodszy Referent tel. 18 41 41 636

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04