Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie[ORL-46]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Informacja

  Decyzja – w przypadku odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • 3. Wymagane dokumenty

  wniosek, np. wg załączonego wzoru

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji – odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

   

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41 41 635
  2. Renata Gieniec – Podinspektor, tel. 18 41 41 617
  3. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy  tel. 18 41 41 620
  4. Beata Janur-Sromek – Podinspektor, tel. 18 41 41 615
  5. Agnieszka Pietrzak – Referent tel. 18 41 41 619
  6. Karolina Rodak – Podinspektor, tel. 18 41 41 616 
  7. Marta Wiatr – Inspektor, tel. 18 41 41 638

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22