Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Gospodarka Wodna

Zatwierdzanie statutów spółek wodnych [ORL-47]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 165 ust 3 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o zatwierdzenie statutu który powinien zawierać:

  - uchwalony statut spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki (powinien spełnić wymogi zawarte w art. 166 ustawy Prawo wodne),

  - wybrane organy spółki (zarząd, komisja rewizyjna),

  - dowód zapłaty.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Włodzimierz Chmiel – Z-ca Dyrektora Wydziału, tel. 18 41 41 636
  2. Magdalena Serafin – Inspektor, tel. 18 41 41 616
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22