Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza [ORL-49]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia.
  W przypadku zgłoszenia instalacji spalania paliw, której częścią jest źródło o mocy nominalnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, wydaje się decyzję określającą wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji – zgodnie z art. 152a i 154 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska”.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 152, 152a i 154 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska”

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek i dane określone w art. 152 ust. 2b i2c  w/w ustawy.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa w wysokości: 120 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Gieniec – Podinspektor, tel. 18 41-41-617

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09