Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W dniu 8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1641– dalej: ustawa), która określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje. Ustawa ta w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019 r., str. 56).

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, będąca w posiadaniu urzędu, niezależnie od sposobu utrwalenia tej informacji. Może ona mieć postać papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, czy też audiowizualną.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, jednakże podlega ono ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO


Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (www.bip.powiat.nowy-sacz.pl),
 • udostępniona w oficjalnym portalu internetowym Powiatu Nowosądeckiego (www.nowosadecki.pl),
 • przekazana do udostępnienia w portalu danych,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
   

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. 

Wniosek winien  zawierać w szczególności  (warunki formalne dotyczące wniosku zostały wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy):

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres;
 3. wskazanie informacji, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji , a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  1. sposobu przekazania informacji

albo

 1. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 33,  33-300 Nowy Sącz;
 • za pośrednictwem poczty poprzez przesłanie na wskazany wyżej adres Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu;
 • poprzez pocztę elektroniczną  (e-mail: powiat@nowosadecki.pl);
 • poprzez platformę e-PUAP (nazwa ESP: starostwons/SkrytkaESP);
 • poprzez nadanie faksem (18 41-41-700).

 

TERMINY

 • Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanej we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub (w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy*) informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
   

PRAWO DO SPRZECIWU
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę  może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub (w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4*), odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
*Podmiot zobowiązany nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 4 ustawy).

OPŁATY
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Jeżeli w wyniku udostępnienia na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmiot udostępniający poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 

OGRANICZENIA
Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania precyzuje art. 6 ustawy ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Prawo to podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ­– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
data publikacji: 2021-02-04 | 14:23
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-09 | 15:19