Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1446), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.


Informacja sektora publicznego to każda utrwalona treść lub jej część, będąca w posiadaniu urzędu, niezależnie od sposobu utrwalenia tej informacji. Może ona mieć postać papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, czy też audiowizualną).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, jednakże podlega ono ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO


Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (www.bip.powiat.nowy-sacz.pl),
 • udostępniona w oficjalnym portalu internetowym Powiatu Nowosądeckiego (www.nowosadecki.pl)
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
   

Wniosek winien  zawierać w szczególności  (warunki formalne dotyczące wniosku zostały wskazane w art. 21 ustawy):

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres;
 3. wskazanie informacji, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny);
 5. wskazanie formy przygotowania informacji;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji.


Wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 33,  33-300 Nowy Sącz;
 • za pośrednictwem poczty poprzez przesłanie na wskazany wyżej adres Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu;
 • poprzez pocztę elektroniczną  (e-mail: powiat@nowosadecki.pl);
 • poprzez platformę e-PUAP (nazwa ESP: starostwons/SkrytkaESP);
 • poprzez nadanie faksem (18 41-41-700).

 

TERMINY

 • Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.


Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu nie jest obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 

PRAWO DO SPRZECIWU
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę  może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 

OPŁATY
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji sektora publicznego na wniosek, podmiot udostępniający poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 

OGRANICZENIA
Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania precyzuje art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Prawo to podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 
ŚRODKI ODWOŁAWCZE
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1.    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2.    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

data publikacji: 2021-02-04 | 14:23
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 | 14:23