2021

Uchwała Nr 1135/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2.  Uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-11-16
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-16 | 10:23