2021

Uchwała Nr 1136/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i § 3 uchwały Nr 201/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Upoważnia się Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego wymienionych w załączniku - do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwot określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego wyszczególnionym w załączniku do uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-11-16
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-16 | 10:26