2021

Uchwała Nr 1138/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w  roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt. 1 oraz ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 821 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), w zw. z Programem współpracy Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 250/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17.11.2021 r., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek.

§ 2. Zasady oraz tryb wyboru ofert określa ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Termin realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ustala się na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 4. Na realizację zadania, o którym mowa w  § 1 przeznacza się środki finansowe w wysokości 554 400 zł.

§ 5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega publikacji poprzez zamieszczenie:

a) w BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,

b) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecać prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodzinny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, jak również innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym określonym w art. 190 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Realizacja tych zadań następuje zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadnia publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Nowosądeckiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-11-24
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-24 | 14:21