2021

Uchwała Nr 1140/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.32.2021

Na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Podejmuje się decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na prace geodezyjne dla celów gospodarowania nieruchomościami (wyznaczenie punktów granicznych działek ewidencyjnych), nr postępowania ZP.272.32.2021. Jednocześnie zatwierdza się przedłożoną Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego specyfikację warunków zamówienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-11-25
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-25 | 12:06