2021

Uchwała Nr 1154/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu odcinka drogi gminnej nr 292934K w km 5+262÷6+028 w  obr. Dubne, gm. Muszyna i wyłączeniu jej z użytkowania

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 2, w związku z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 1376 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaopiniować pozytywnie propozycję pozbawienia dotychczasowej  kategorii odcinka  drogi gminnej nr 292934K w km 5+262÷6+028 w obr. Dubne gm. Muszyna i wyłączenia jej z użytkowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej  Muszyna  podjął  działania zmierzające do pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 292934K w obr. Dubne gm. Muszyna o długości 770 mb i wyłączenie jej z użytkowania.

Wg wniosku droga gminna w km 0+000÷5+262 prowadzi do zabudowań, natomiast dalszy odcinek, który będzie pozbawiony kategorii drogi gminnej tj. w km 5+262÷6+028  prowadzi  wyłącznie do gruntów Lasów Państwowych,

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, o którym stanowi art. 7 ust. 2 ww. ustawy. Dokonuje się tego uchwałą rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu  powiatu. W związku z tym, że droga zostanie wyłączona z użytkowania, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, nie następuje zaliczenie tej drogi do nowej kategorii. Według informacji Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wyłączenie odcinka drogi publicznej związane jest bezpośrednio z prowoadzonym postępowaniem dotyczącym zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna, a Nadleśnictwem Piwniczna, w wyniku którego działka ew. nr 10 oraz część działki ew. nr 17 zostaną zbyte na rzecz Nadleśnictwa Piwniczna i docelowo Lasy Państwowe będą posiadały dostęp do drogi publicznej poprzez  swoją drogę wewnętrzną tj. odcinek,  który został pozbawiony obecnej  kategorii drogi gminnej.

W zawiązku  z Art. 1 ust 3 ww. ustawy uchwała rady gminy w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii nie może być podjęta póżniej niż do końca III kwartału 2022 r. z  mocą od 1 stycznia 2023 r.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-01
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-01 | 15:11