2021

Uchwała Nr 1163/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z Rozdziałem XI Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 250/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w składzie:

1. Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki - Przewodniczący komisji,

2. Halina Hajtek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

3. Maria Żuchowicz – Członek Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów „Sposób Na Życie” w Muszynie.

§ 2. Komisja Konkursowa działa w oparciu o zasady określone w  Rozdziale XI Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 250/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17  listopada 2021 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 2 w związku z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego był uprawniony do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek.

Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, w skład której wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 | 11:18