2021

Uchwała Nr 1157/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.32.2021

Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1. Unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na prace geodezyjne dla celów gospodarowania nieruchomościami (wyznaczenie punktów granicznych działek ewidencyjnych), nr postępowania ZP.272.32.2021. W przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną 4 000 zł przewyższa kwotę 2 091 zł, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 | 12:11