2021

Uchwała Nr 1158/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.35.2021

Na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Podejmuje się decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży mechanicznej i górniczo - hutniczej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki, w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, nr postępowania ZP.272.35.2021. Jednocześnie zatwierdza się przedłożoną Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego specyfikację warunków zamówienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 | 12:17