2021

Uchwała Nr 1159/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1112/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Nowosądeckiego

Na podstawie § 13 Regulaminu określającego szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 242/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1112/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Nowosądeckiego wprowadza się następujące zmiany:
1) Z dniem 2.11.2021 r. dodaje się pozycję "228,  Zespół Szkół w Marcinkowicach, dane zanonimizowane   materialne".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 16 listopada 2021 r. do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu został złożony wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Marcinkowicach o  przyznanie stypendium materialnego od 2 listopada br. na dojazd z Bursy Szkolnej w Starym Sączu do Zespołu Szkół w Marcinkowicach dla jednego ucznia.  Zgodnie z § 6 Regulaminu określającego szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 242/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dopuszcza możliwość przyznania stypendium w szczególnych okolicznościach w innym terminie. W związku z powyższym Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2021 r. podjęła decyzję o przyznaniu stypendium materialnego dla 1 ucznia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 | 12:38