2021

Uchwała Nr 1161/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Sącz na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2030"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Sącz na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2030".

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.  Uchwałę przekazuje się do wiadomości Burmistrzowi Starego Sącza.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 | 13:22