2021

Uchwała Nr 1180/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), art. 10 ust. 1, art. 57 ust. 1 i art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), art. 62 i art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zatwierdza plan kontroli na 2022 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.  Uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-23
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23 | 09:16