2021

Uchwała Nr 1181/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata: 2021 i 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. - Dz.U. z 2021 poz. 217 ze zm.) oraz § 1 ust. 3 Uchwały Nr 1142/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r., w związku z § 24 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 169/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r. (t. j.-Dz.U. Województwa Małopolskiego 2021.2899) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata: 2021 i 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Wybrany podmiot (oferta nr 1): Biuro Rachunkowe Stanisława Zaleska, ul. Jałowcowa 26, 58-200 Dzierżoniów.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 217 ze zm.) wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, w tym przypadku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Działając na podstawie Uchwały Nr 1142/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata: 2021 i 2022 SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Dnia 20 grudnia 2021 r. Dyrektor Pogotowia przekazał zebrane oferty (2 oferty) do wyboru podmiotu z najkorzystniejszą ofertą przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-23
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23 | 09:17