2021

Uchwała Nr 1182/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody  na nieodpłatne  przekazanie  składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na rzecz Zespołu Szkół  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt. 4 Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r.  z poźn. zm., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1.  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie  pojemników do segregacji odpadów zakupionych w ramach projektu na rzecz Zespołu Szkół  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.  Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  do przygotowania dokumentacji  w zakresie określonym w § 1.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zwrócił się do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie zakupionych  zestawów pojemników do segregacji odpadów na rzecz Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Zestawy te zostały sfinansowane w ramach Projektu Zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie  regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii dla  województwa małopolskiego" LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu składniki majątkowe mogą być nieodpłatnie przekazane powiatowej jednostce budżetowej.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-23
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-23 | 09:19