2021

Uchwała Nr 1185/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie przekazania Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i § 3 uchwały Nr 201/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Upoważnia się Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć wieloletnich - do zaciągania zobowiązań w wysokości nie przekraczającej kwot określonych w Załączniku nr 2 do uchwały Nr 271/XXIV/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 | 13:02