2021

Uchwała Nr 1186/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.33.2021

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1.  W postępowaniu  przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach
projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie  Nowosądeckim”, nr postępowania ZP.272.33.2021 dokonuje się wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację przedmiotowego zamówienia, złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pana Pawła Libra i Pana Stanisława Libra – wspólników spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ”Lider” Paweł Liber, Stanisław Liber, z siedzibą: Podrzecze 92,
33-386 Podegrodzie.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 | 13:05