2021

Uchwała Nr 1187/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.35.2021

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) i pkt 4 oraz art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1.  W postępowaniu  przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży mechanicznej i górniczo - hutniczej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, nr postępowania ZP.272.35.2021 podejmuje się następujące rozstrzygnięcia:

1) odrzuca się ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pana Marcina Kądziołki i Pani Magdaleny Kądziołki - wspólników spółki cywilnej Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka, M. Kądziołka, z siedzibą: ul. Zwycięstwa 14 lok. 69, 44-100 Gliwice, złożoną na część II zamówienia. Ofertę wykonawców podpisał pełnomocnik. Do oferty nie dołączono pełnomocnictwa zgodnego z wymaganiami ustawy Pzp i aktów wykonawczych do tej ustawy.
W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wykonawcy nie złożyli pełnomocnictwa we właściwej formie. Wobec powyższego oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów i podlega odrzuceniu.

2) dokonuje się wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację części I zamówienia, złożonej przez wykonawcę: Pana Jarosława Gargulę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, z siedzibą: ul. Jana Pawła II, 33-300 Nowy Sącz.

3) dokonuje się wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację części II zamówienia, złożonej przez wykonawcę: Panią Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:  KRAKOWSKI OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY "SEMEKS", z siedzibą: ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 | 13:10