2021

Uchwała Nr 1189/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w  sprawie odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego położonych w Krynicy Zdroju, obręb Krynica Wieś, z Nabywcą wyłonionym w czterech przetargach pisemnych  nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2021r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn.zm.), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.   W związku z nieprzystąpieniem do zawarcia wyznaczonej na dzień 14 grudnia 2021r. umowy sprzedaży oraz odmową jej zawarcia wyrażoną w piśmie z dnia 20 grudnia 2021r., Zarząd Powiatu Nowosądeckego odstępuje od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego położonych w Krynicy-Zdroju, obręb Krynica Wieś, oznaczonych jako działki ewid. nr 403/19 o pow. 0,0962ha, nr 403/23 o pow. 0,0898ha, nr 403/24 o pow. 0,0902ha, nr 403/27 o pow. 0,0850ha wraz z udziałem w 4/21 cz. w działce ewid. 403/38 o pow. 0,2317ha - z nabywcą wyłonionym w czterech przetargach pisemnych  nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2021r. tj. ze Spółką Marco-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Starym  KRS 0000305958.

§ 2. Wpłacone wadium w łącznej wysokości 80.000zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) nie podlega zwrotowi.

§ 3.  Należność wpłacona z tytułu sprzedaży powyższych nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, pomniejszona o wadium, podlega zwrotowi Spółce Marco-Oil Sp. z o.o. z siedzibą 05-090 Sękocin Stary, Aleja Krakowska 100A.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920, z późn.zm.), postanowieniami uchwały Nr 322/XXXII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn.zm.), powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu.

Dnia 16 listopada 2021r. w procedurze przetargów pisemnych nieograniczonych Komisja Przetargowa w sprawach przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego, wyłoniła Nabywcę nieruchomości położonych w Krynicy Zdroju, obręb Krynica Wieś, oznaczonych jako działki ewid. nr 403/19 o pow. 0,0962ha, nr 403/23 o pow. 0,0898ha, nr 403/24 o pow. 0,0902ha, nr 403/27 o pow. 0,0850ha wraz z udziałem w 4/21 cz. w działce ewid. 403/38 o pow. 0,2317ha. Nabywcą ww nieruchomości została spółka MARCO-OIL Sp. z o.o. KRS 0000305958. Łączna cena nieruchomości  wyniosła 790.000zł brutto (cena zawiera podatek 23%VAT). Informacje o wyniku przetargów zostały podane do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

Realizując zapisy art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,  pismem z dnia 3 grudnia 2021r. znak: GN.6840.2.11.2021.UG, Nabywca został zawiadomiony o terminie i miejscu notarialnej umowy sprzedaży.

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu potwierdził, że do dnia 10 grudnia br.  na  konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wpłynęła cała należność z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w kwocie 709.994,89 zł brutto.  Kwota wadium w wysokości 80.000 zł  (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) wpłacona została  dnia 10 listopada 2021r.  

W dniu 14 grudnia 2021r. o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przy ulicy Dunajewskiego 7,  przed Notariuszem Stanisłwem Ciągło, stawili się Marek Kwiatkowski i Antoni Koszyk - obaj działający w imieniu Powiatu Nowosądeckiego, w celu zawarcia umowy sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości, zaś nie stawiła się osoba uprawniona do reprezentacji Spółki pod firmą MARCO - OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sękocinie Starym jako Nabywcy wyłonionego w przetargach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2021r. Na powyższą okoliczność notariusz Stanisłw Ciągło sporządził stosowny protokół Rep A Nr 12971/2021r. z dnia 14.12.2021r. (w załączeniu).

Pismem z dnia 20 grudnia 2021r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 22.12.2021r.) Spółka MARCO - OIL  Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Marka Kotkiewicza, odmówiła zawarcia umowy sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Nowosądeckego odstępuje od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego położonych w Krynicy Zdroju, obręb Krynica Wieś, oznaczonych jako działki ewid. nr 403/19 o pow. 0,0962ha, nr 403/23 o pow. 0,0898ha, nr 403/24 o pow. 0,0902ha, nr 403/27 o pow. 0,0850ha wraz z udziałem w 4/21 cz. w działce ewid. 403/38 o pow. 0,2317ha - ze Spółką MARCO - OIL Sp. z o.o. wyłonioną w przetargach pisemnych  nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2021r.

Wpłacone wadium, w przetargach pisemnych nieograniczonych opisanych wyżej w łącznej wysokości 80.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) nie podlega zwrotowi. Należność wpłacona z tytułu sprzedaży powyższych nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, pomniejszona o wadium, podlega zwrotowi Spółce Marco-Oil Sp. z o.o.

 Zgodnie z art. 41 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, (...) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 | 13:20