2021

Uchwała Nr 1190/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1167/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na rzecz szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt. 4 Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r.  z poźn. zm., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1167/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na rzecz szkół i placówek oświatowych wprowadza się następujące zmiany:

1. W pozycji nr 10 zapis „Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej -Zdroju” zastępuje się  zapisem "Bursa Szkolna w Starym Sączu„

§ 2.  Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  do przygotowania dokumentacji  w zakresie określonym w § 1.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu 27 grudnia 2021 r.  zwrócił się do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o dokonanie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1167/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na rzecz szkół i placówek oświatowych. Zmiana polega na nieodpłatnym przekazaniu jednego z zakupionych roll- upów na rzecz  Bursy Szkolnej w Starym Sączu.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 | 13:23