2021

Uchwała Nr 1191/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na rzecz szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt. 4 Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r.  z poźn. zm., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1.  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie zakupionych banerów reklamowych na rzecz szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki wymienionych w  załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.  Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  do przygotowania dokumentacji  w zakresie określonym w § 1.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zwrócił się do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie zakupionych banerów reklamowych na rzecz szkół i placówek oświatowych  dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki. Banery reklamowe będą wykorzystywane w szkołach i placówkach oświatowych  podczas spotkań, konferencji oraz wydarzeń odbywających się pod patronatem Starosty Nowosądeckiego. Zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu składniki majątkowe mogą być nieodpłatnie przekazane powiatowej jednostce budżetowej.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 | 13:29