2021

Uchwała Nr 1192/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt. 4 Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r.  z poźn. zm., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1.  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie zakupionych w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna  w szkołach Powiatu Nowosądeckiego -VI edycja” tabletów wraz z etui na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.  Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  do przygotowania dokumentacji  w zakresie określonym w § 1.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zwrócił się do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie zakupionych w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna  w szkołach Powiatu Nowosądeckiego -VI edycja” tabletów wraz z etui na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Projekt realizowany  w ramach RPO WM na lata 2014 -2020, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie  10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprzęt wykorzystywany będzie  do celów dydaktycznych i edukacyjnych. Zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu składniki majątkowe mogą być nieodpłatnie przekazane powiatowej jednostce budżetowej.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 | 13:32