2021

Uchwała Nr 1194/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.920 z późn.zm), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok Nr 200/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2021 roku - Zarząd  Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę  400.568 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 400.568 zł oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok  - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst na 2021 r. - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o łączną kwotę 400.568 zł, z tego:

1) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejszono o 222.739 zł środki  przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych jst związanych z remontem dróg związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych jakie miały miejsce od czerwca do września 2021 r. na drodze „Remont drogi powiatowej Wielogłowy-Ubiad Nr 1560K w miejscowościach Dąbrowa, Wielogłowy w km 1+200-1+400 oraz 2+300-3+700”. Zmniejszenie jest następstwem przeprowadzonego postępowania przetargowego z uwzględnieniem ograniczenia zakresu robót.

2) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszono o 241.081 zł - działanie 20.1.3.1 bezrobotni niepobierający zasiłku lub stypendium.

3) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące  realizowane na podstawie  porozumień (umów) między jst w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - zwiększono o 63.252 zł z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu w związku z zawarciem nowych porozumień w zakresie przyjęcia dzieci spoza terenu Powiatu Nowosądeckiego w oparciu o wyroki sądów rodzinnych nakazujących umieszczenie dzieci w rodzinach mieszkających na terenie naszego Powiatu.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85508-Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki statutowe o 31 zł i o tę kwotę zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na PPK.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11 | 11:06