2021

Uchwała Nr 1195/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 257 pkt.  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok Nr 200/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku - Zarząd  Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w działach:

852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - przenosi się kwotę 6.900 zł z wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przenosi się kwotę 2.100 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do wydatków statutowych w celu ich uzupełnienia.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-01-11
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-11 | 11:22