2021

Uchwała Nr 1155/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.36.2021

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1.  W postępowaniu  przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę bonów towarowych w formie elektronicznych kart podarunkowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, nr postępowania ZP.272.36.2021 dokonuje się wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację przedmiotowego zamówienia, złożonej przez wykonawcę: SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-03-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-04 | 13:37