2021

Uchwała Nr 1179/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 792/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), art. 10 ust. 1, art. 57 ust. 1 i art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), art. 62 i art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Plan kontroli na 2021 rok, stanowiący załącznik do uchwały nr 792/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-03-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-04 | 13:55