2022

Uchwała Nr 1497/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 roku, którego zasady oraz tryb wyboru ofert określa Ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości: 318 120,00 zł.

§ 3. Zadanie finansowane będzie ze środków publicznych pochodzących z dotacji rządowej na realizację zadania zleconego.

§ 4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-10-26
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-26 | 11:59