2022

Uchwała Nr 1513/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2 da pkt. 1, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 1497/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 r., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 roku w następującym składzie:

1) Justyna Tokarczyk - Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - Przewodniczący Komisji,

2) Beata Mikołajczyk - Dyrektor  Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - Członek Komisji,

3) Katarzyna Nalepa - Kierownik Referatu Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego                w Nowym Sączu - Członek Komisji,

4) Anna Ślipek - Referent Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - Członek Komisji.

§ 2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) Załącznik Nr 1- Karta oceny formalnej,

2) Załącznik Nr 2 - Karta oceny merytorycznej,

3) Załącznik Nr 3 - Karta projektu.

§ 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz w Uchwale Nr 1497/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 r., Komisja działa w oparciu o zasady określone w § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-11-16
data ostatniej modyfikacji: 2022-11-16 | 13:17