2022

Uchwała Nr 1553/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.26.2022

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1. W postępowaniu  przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo - leśnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”,
nr postępowania ZP.272.26.2022 dokonuje się wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację przedmiotowego zamówienia, złożonej przez wykonawcę: Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 | 10:30