2022

Uchwała Nr 1557/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł, przekazanej z budżetu Gminy Grybów dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym
SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju"

Na podstawie § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia procedur rozliczania dotacji Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł przekazanej z budżetu Gminy Grybów dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju" – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia procedur rozliczania dotacji w załączniku nr 2 została określona procedura rozliczania dotacji udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu.

W 2022 roku Gmina Grybów przekazała do budżetu Powiatu Nowosądeckiego dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju" - kwota 20 000,00 zł.

Inwestycja realizowana była przez SP ZOZ - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju w II poł. roku 2022.

SP ZOZ - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju złożył sprawozdanie z realizacji w/w zadania wraz z rozliczeniem finansowym dotacji w dniu 20.12.2022 r.

Rozliczenie finansowe z wykonania dotacji celowej zostanie przesłane do Gminy Grybów.

Sprawozdanie wraz rozliczeniem finansowym w/w dotacji stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2010 Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, po zapoznaniu się z rozliczeniem, podejmie decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu w formie uchwały.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 | 10:49